🌙
🔆
  • Hello

बालिका शब्द रूप – Balika Shabd Roop – संस्कृत

Balika Shabd Roop in Sanskrit

बालिका शब्द – आकारान्त (स्त्रीलिंग) के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार लता, पाठशाला, रक्षा, कथा आदि आकारान्त (स्त्रीलिंग) के रूप चलेंगे ।

बालिका शब्द रूप

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः
द्वितीया बलिकाम् बालिके बालिकाः
तृतीया बालिकया बलिकाभ्याम् बालिकाभिः
चतुर्थी बलिकायै बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
पंचमी बालिकायाः बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्
सप्तमी बालिकायाम् बालिकयोः बालिकासु
सम्बोधन हे बालिके! हे बालिके! हे बालिकाः!

Shabd Roop of Balika

Balika Shabd Roop